Photos de hungerburgbahns à Innsbruck | Thibxl.be

Innsbruck - Photos du Hungerburgbahn

Bus - Funiculaires (Standseilbahn) - Musée du Tram d'Innsbruck (Tiroler MuseumsBahnen) - Trams (Straßenbahn)

Hungerburgbahn : Congress / Löwenhaus / Alpenzoo / Hungerburg
Matériel : Leitner

> Août 2018 :

Innsbruck - Photos du Hungerburgbahn - Dernière mise à jour : 13.10.19 - Haut de page